Nieuwsbericht

Milieu-impact Karbonik verwarmingsfolie

19/03/2024

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is onderzoek gedaan naar de milieu-impact van innovaties die recent zijn ontwikkeld met een innovatiesubsidie. Een van deze innovaties is Karbonik verwarmingsfolie.
Om de milieu-impact te bepalen en deze vervolgens te vergelijken met een gangbaar equivalent in de markt is er eerst een levenscyclus analyse (LCA) gemaakt van het product. Hier is vervolgens een waarde aangehangen: de Milieukosten Index (MKI). De analyses en berekeningen zijn uitgevoerd door het bedrijf LBP|SIGHT.

MKI Karbonik verwarmingsfolie

De levenscyclus van een product wordt onderverdeeld in de Productie- en Bouwfase (A), de Gebruiksfase (B) en de Sloop- en verwerkingsfase (C). Daarnaast wordt rekening gehouden met milieubaten – en lasten buiten de levenscyclus (D) (denk aan hergebruik, recycling en terugwinning).

In Figuur 1 is de MKI per levensfase weergegeven van 1 m² verwarmingsfolie van Karbonik. De totale MKI gedurende de volledige levenscyclus bedraagt €0,31 per m² verwarmingsfolie. Ter vergelijking: de MKI van een lucht-water warmtepomp bedraagt €9,58 per m² bij een installatie van 100 m² en die van een bodem-water warmtepomp €7,20 per m². (Bron: Nationale Milieudatabase)

Figuur 1 Zwaartepuntanalyse, volledige levenscyclus van 1 m² verwarmingsfolie van Karbonik

De grootste bijdrage aan de MKI wordt geleverd door de productiefase (A1-A3; 89%). Opvallend is dat Karbonik verwarmingsfolie tijdens de gebruiksfase (B) geen milieukosten heeft. Belangrijk is om op te merken dat in bovenstaande figuur wel de materiaalkosten, maar niet de verbruikskosten zijn opgenomen. In de volgende paragraaf worden verschillende oplossingen vergeleken waarbij wel de verbruikskosten zijn meegenomen in de vergelijking.

Milieuprestatie Karbonik in vergelijking met reguliere vloerverwarming

De milieuprestatie (inclusief energieverbruik) van Karbonik verwarmingsfolie is vergeleken met deze van een regulier vloerverwarmingssysteem op waterbasis. Daarbij is uitgegaan van een periode van 50 jaar en een installatie van 100 m².

In Figuur 2 is de MKI van ruimteverwarming gedurende 50 jaar te zien. Vloerverwarming op waterbasis kan gevoed worden door een CV installatie op aardgas, door een warmtepomp (in deze vergelijking is uitgegaan van een bodem-water warmtepomp) of door een elektrische ketel.

De milieulast van elektrische apparaten is afhankelijk van hoe de elektriciteit is opgewekt. In de figuur is onderscheid gemaakt tussen Nederlandse mix (73% grijs, 27% hernieuwbaar), volledig hernieuwbaar en PV panelen bij de gebruiker.

Tenslotte is er nog uitgegaan van een best en worst case scenario. Bij reguliere vloerverwarming is de MKI per vierkante meter afhankelijk van de warmteafgifte, plus het energieverbruik van de circulatiepomp varieert sterk per situatie. Bij de Karbonik verwarmingsfolie is door de efficiëntie van het systeem een energiebesparing van ca. 40% te bereiken.

Figuur 2 Milieulast (MKI) van ruimteverwarming per vierkante meter gedurende 50 jaar middels IR-verwarmingsfolie en reguliere vloerverwarming.

Uit de grafiek valt te concluderen dat de milieulast van Karbonik verwarmingsfolie in veel gevallen vergelijkbaar of beter is dan die van een bodem-water warmtepomp. De milieulast van de in de markt veel gebruikelijkere lucht-water warmtepomp is in deze vergelijking helaas niet meegenomen. Gebaseerd op de informatie over lucht-water warmtepompen in de Nationale Milieudatabase en de NTA8800 is de verwachting dat de milieulast van een lucht-water warmtepomp hoger is dan die van een bodem-water warmtepomp.

Bron: LCA innovatiesubsidieprojecten (21 dec 2023)

Switch The Language
  010-2613519
  info@karbonik.nl

  Bezoekadres
  Directiekade 2
  3089 JA Rotterdam

  Postadres
  Müllerkade 391
  3024 EP Rotterdam